KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK)

BCB NOKTA REKLAM TABELA GAYRİMENKUL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LDT. ŞTİ.  (Devam eden metinde “BCB NOKTA REKLAM” olarak bahsedilecektir) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, BCB NOKTA REKLAM ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak nitelenmektedir. Kişisel verileriniz, BCB NOKTA REKLAM tarafından sağlanan hizmet ve MOTTO PLANET  ‘ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya alanları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Ayrıca, BCB NOKTA REKLAM hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı, www.okulistik.com ve şirketimizin sahip olduğu diğer internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, BCB NOKTA REKLAM‘ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Toplanan kişisel verileriniz, BCB NOKTA REKLAM tarafından size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen anlam ve kapsamda; MOTTO PLANET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi amacıyla BCB NOKTA REKLAM ‘ ın ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir. Yine BCB NOKTA REKLAM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 2. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

  Toplanan kişisel verileriniz; BCB NOKTA REKLAM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, BCB NOKTA REKLAM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda BCB NOKTA REKLAM olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 4. KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde kişisel veri sahibine sunulan haklar:

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”’inde belirtildiği üzere, bu hususta BCB NOKTA REKLAMa başvurmanız durumunda, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede BCB NOKTA REKLAM’a KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. Aydın İş Merkezi No:4 Kat:2 34710 Kadıköy / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi  destek@yapayzeki.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bu hususta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu talep formuna buradan ulaşabilirsiniz.

  KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemeniz halinde MOTTO PLANET’ın KVK Kanunu ‘na uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır.

  Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılır. Yasal süre öngörülmemişse işleme amacının sona ermesi sebebiyle kişisel verileriniz, eğer daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa silinir veya yok edilir. BCB NOKTA REKLAM kişisel verilerin saklanması ve imhası politikasına buradan ulaşabilirsiniz

BCB NOKTA REKLAM TABELA GAYRİMENKUL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LDT. ŞTİ. (Devam eden metinde “BCB NOKTA REKLAM” olarak bahsedilecektir) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, BCB NOKTA REKLAM ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktayız. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber hükümleri doğrultusunda hazırlanan BCB NOKTA REKLAM Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre bu kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

BCB NOKTA REKLAM tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. BCB NOKTA REKLAM bunun için veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesini sağlayacak gerekli tedbirleri alır.

BCB NOKTA REKLAM tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir durumda kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

BCB NOKTA REKLAM Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanmaktadır?

Yapay Zeki üyeliğinize istinaden kişisel verileriniz kural olarak üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanır.

Üyeliğiniz sona erdikten sonra ise;

Çağrı Merkezi ses kayıtları 3 yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Üyeliğe ilişkin kayıtlar 10 yıl 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Sözleşme ilişkisinden kaynaklı talepler yargısal süreçler için 10 yıl 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
Ticari elektronik ileti onay kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 2 yıl 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv’ler 1 yıl Şirket içi politikalar
Müşterilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler 2 hafta Şirket içi politikalar

Bu süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası politikası yapılacak Değişiklikler

BCB NOKTA REKLAM, işbu Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’ n da her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nın www.yapayzeki.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu politikamızdaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimizin www.yapayzeki.com sitesindeki ilgili alanı belirli aralıklarla takip etmesi önerilmektedir.

BCB NOKTA REKLAM TABELA GAYRİMENKUL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LDT. ŞTİ. (Devam eden metinde “BCB NOKTA REKLAM” olarak bahsedilecektir) olarak içeriğini sağladığımız internet siteleri ve mobil platformlar, masaüstü ve/veya mobil uygulamalar, üçüncü kişi yazılımlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan tüm platformlar için kullanıcı deneyimini arttırmak üzere çerez politikası uygulamaktayız.

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesinin adresini, çerezin yetkilerinin ve etkilerinin süresini ve rastgele bir sayıyı içerirler, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilirler. Bizim çerezlerimiz de bu şekilde çalışırlar.

İnternet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için çerez kullanmaktayız.

Çerezler üç çeşittir:

 1. Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.
 2. Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erdiği için silinene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.
 3. Birinci ve Üçüncü Kişi Çerezler (First & Third Party Cookies): Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

Bu ana çerez türleri içerisinde ise şu çerezler türleri de bulunmaktadır:

 • Zorunlu Çerezler: BCB NOKTA REKLAM internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.
 • İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması için ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır.
Bu nitelikte çerezler de anonimdir.

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci kişi olanlar haricinde; reklamları kişiselleştirmek ve özelleştirmek ve site trafiğinin analizi için, temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemesi gözetilerek, meşru menfaatlerimiz kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak bazı çerezler kullanılmaktadır.

 • Google Analytics: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. İnternet sitesini kullanmanızla ilgili bilgiler ve IP adresiniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir.
 • Google Adsense: Google ve iş ortaklarının kullanıcılara ziyaret ettikleri siteler doğrultusunda kişiselleştirilmiş reklam sunmasını sağlayan bir pazarlama çerezidir. Ziyaretiniz Google tarafından takip edilir ve bu yönde tarafınıza reklam sunulmasını sağlar.
 • Criteo: Sitemizi ziyaret eden veya kullanan kişilere tarafımızın tanınırlığını arttırmak adına kullanılan yeniden hedefleme çerezidir.
 • Facebook Dönüşüm Takibi: Facebook dönüşümlerini takip etmemizi ve bu doğrultuda internet sitelerimizi güncellememizi, internet sitelerimizi ziyaret eden kişilerden özel hedef kitleler oluşturmamızı sağlayan Facebook tarafından sunulan hedef kitle reklam çerezleridir.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak istemeniz halinde çerezlerin tarayıcınızın ayarlarını değiştirmek suretiyle devre dışı bırakılması sizin elinizdedir. Çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde sitelerimizdeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışamayabilir, sitelerimiz BCB NOKTA REKLAM olarak sizler için hedeflediğimiz ve daima üzerinde çalıştığımız kişiselleştirmeye ulaşamayabilir ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyebilir.

Bu kapsamda tüm tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Bu çerçevede çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususunda daha fazla bilgi için aşağıda verilen ve tarayıcı üreticilerine özel adresleri ziyaret edebilirsiniz: